עוני נכסי והתפלגות עושר

בניגוד להרבה מדינות מפותחות בעולם, אין במדינת ישראל מידע על חלוקת הרכוש לפי עשירונים במשק. הנתון היחיד של העושר הנכסי הוא נתון מצרפי לכלל המדינה. יוצא מכך כי המצע העובדתי של קבלת ההחלטות במלחמה בעוני הוא שגוי. מדידת העוני אינה כוללת העדר בעלות על נכסים ואי יכולת לצבור אותם ולכן אין תמונה מלאה ונכונה על הסיכויים של אותה אוכלוסייה לצאת ממעגל העוני. בהתאם לכך מטרת המכון לרפורמות מבניות לקדם את הנושא של הגדרת ומדידת עוני נכסי.

פרסומים

  • 1
  • 2